KODEKS DOBRYCH PRAKTYK TRANSAKCYJNYCH

To zbiór praktycznych wskazówek, które stworzone zostały przez grupę specjalistów, z bogatym doświadczeniem na rynku transakcyjnym. Skierowane są do doradców transakcyjnych oraz przedstawicieli spółek. Wierzymy, że pozwolą na jeszcze większą profesjonalizację polskiej branży transakcyjnej. Uniwersalne wskazówki Kodeksu dotyczą transakcji fuzji i przejęć́, restrukturyzacji, emisji akcji lub obligacji, procesów sprzedaży wierzytelności, projektów PPP czy pozyskiwania finansowania.

POBIERZ KODEKS

SŁOWNIK POJĘĆ

Dosłownie “należyta staranność” – poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia, wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.
Gdy firma zostaje wystawiona na sprzedaż, lub sprzedawana jest jej część, wymaga się przedstawienia potencjalnym kupującym szczegółowych danych/raportów z jej sytuacji finansowej, strategicznej oraz operacyjnej. Mamy wówczas do czynienia z przeglądem Due Diligence na Zlecenie Sprzedającego, tzw. Vendor Due Diligence (VDD).
Inaczej Electronic Data Room, Deal Room – system informatyczny dostępny w chmurze, który służy do zarządzania poufnymi dokumentami i komunikacją podczas złożonych procesów transakcyjnych. Oferowany jest w formie usługi, udostępnianej na określony czas, wraz z profesjonalnym doradztwem w zakresie właściwej organizacji procesu.

Jest standardem realizacji złożonych i poufnych transakcji, głównie z udziałem zewnętrznych doradców finansowych i prawnych, w tym badania Due Diligence.

Transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu.
Złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżąca (operacyjna) i długofalowa (strategiczna)
poprawa skuteczności i efektywności jego działania. Dokonywana w celu zapewnienia jego rozwoju, pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa. Przedmiotem tego procesu może być dostosowanie organizacyjne, produkcyjne, ekonomiczne i techniczne oraz zmiana statusu prawnego i właścicielskiego przedsiębiorstwa.
(ang. Post-merger integration, PMI)
Jest to proces, który zaczyna się w momencie zamknięcia transakcji i może trwać kilka miesięcy do kilku lat. W tej fazie spółki uczestniczące w transakcji łączą się w jeden podmiot. Proces ten odnosi się do wszystkich aspektów łączenia dwóch spółek w jedną, m.in.: Human Resources, koszty/finanse, różnice kulturowe, systemy informatyczne, produkty/usługi w ofercie, sposób komunikacji w firmie, docelowa grupa klientów, marketing i PR, dostawcy i partnerzy handlowi. Integracja dzieli się na kilka faz, z czego najważniejsza to pierwsze 90 do 100 dni od podpisania Umowy Inwestycyjnej.
Segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych, takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji. Transfer środków odbywa się pomiędzy dwoma grupami uczestników rynku: posiadającymi nadwyżki finansowe inwestorami, którzy gotowi są zainwestować te środki w papiery wartościowe oraz przedsiębiorcami, którzy w zamian za sprzedaż części udziałów w przedsiębiorstwie pozyskują środki niezbędne dla dalszego rozwoju.
(ang. IPO, Initial Public Offering)
Sprzedaż akcji spółki na giełdzie po raz pierwszy. Może obejmować zarówno papiery nowej emisji, jak i akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku sukcesu oferty, akcje wprowadzane są do obrotu giełdowego. Wymagane jest sporządzenie, uzyskanie zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie publikacja prospektu emisyjnego.
(ang. SPO, Secondary Public Offering)
Spółka, która jest już na giełdzie i przeprowadzała IPO, przeprowadza kolejną ofertę akcji. Akcje może emitować nieskończoną ilość razy.
Mamy do czynienia wówczas, gdy oferta ich nabycia kierowana jest do maksimum 149 konkretnych inwestorów. Emitent nie może publicznie promować swojej emisji, ani podawać parametrów oferty. Obligacje wyemitowane w formie oferty prywatnej mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rynku Catalyst, przeznaczonym do handlu różnego rodzaju obligacjami. Przeprowadzenie procedury jest szybkie, łatwe oraz znacznie tańsze w porównaniu do oferty publicznej.
Oferta publiczna adresowana jest do co najmniej 150 osób lub nieokreślonego adresata. Wymagane jest sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego – prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po uzyskaniu zgody KNF emitent może prezentować w mediach szczegóły dotyczące swojej oferty. Oferta publiczna obligacji korporacyjnych wiąże się również z zawarciem umowy z domem maklerskim, który w procesie pełni rolę oferującego. Zajmuje się on przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, a także koordynacją działania pozostałych podmiotów biorących udział w ofercie, np. doradcy finansowego, doradcy prawnego, audytora.
Kredyt udzielany przez co najmniej dwa banki jednemu kredytobiorcy. Na podstawie zawartej wspólnie umowy kredytowej banki zobowiązują się udostępnić kredytobiorcy kredyt na jednakowych warunkach. Banki uczestniczące w kredytowaniu tworzą tzw. konsorcjum i działają w ramach zawartej umowy konsorcjalnej, ale nie ponoszą odpowiedzialności za pozostałe banki. Rozwiązanie to stosuje się głównie przy inwestycjach wysoko kapitałochłonnych, ze względu na ich wysokość lub związane z nimi ryzyko (finansowanie tylko pewnej części projektu pozwala bankom na zmniejszenie ryzyka kredytowego).
Inwestycje w spółki dojrzałe na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Realizowane są przez fundusze typu Private Equity, które zapewniają kapitał oraz wspierają spółki w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych, mających wpływ na wzrost ich wartości..
Jedna z odmian private equity. Inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej.
(ang. exit, divestment)
Sprzedaż papierów wartościowych znajdujących się w posiadaniu funduszu private equity / venture capital. Pośród metod wyjścia z inwestycji wyróżnia się: sprzedaż inwestorowi branżowemu, ofertę publiczną (w tym pierwszą ofertę publiczną), sprzedaż innemu funduszowi PE/VC, sprzedaż instytucji finansowej, umorzenie akcji przez spółkę i wypłatę inwestorowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia, likwidację spółki.
Proces, podczas którego firmy private equity / venture capital zbierają środki finansowe na utworzenie nowego funduszu. Środki te gromadzi się od inwestorów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych, którzy zobowiązują się przekazać je spółce zarządzającej. Fundusze w momencie utworzenia nie posiadają na koncie kapitałów. Środki funduszu istnieją w postaci zobowiązania do inwestycji (commitment), które realizowane jest w momencie podjęcia decyzji o inwestycji w konkretną spółkę. Jednakże zobowiązanie ze strony inwestorów jest bezwarunkowe, a decyzja o dokonaniu konkretnych inwestycji podejmowana wyłącznie przez firmę zarządzającą.
Wykup, podczas którego grupa menedżerów spoza spółki przejmuje tę spółkę. Finansowanie ze strony podmiotów private equity / venture capital pozwala na przeprowadzenie tego typu transakcji, gdyż grupa menedżerska zwykle nie dysponuje wystarczającymi środkami.
Wykup, na podstawie którego menedżerowie spółki przejmują kontrolę nad całą spółką lub jej częścią. Odbywa się to przy finansowej i eksperckiej pomocy funduszy private equity / venture capital.
(ang. LBO, leveraged buyout)
Polega na sytuacji, w której grupa kupujących składająca się z aktywnych inwestorów finansowych i menedżerów przejmuje kontrolę nad istniejącą spółką, w celu zwiększenia wartości jej akcji (udziałów), a następnie ich sprzedaży i realizacji zysku. Jest to rodzaj wykupu, w którym część środków na przejęcie spółki pochodzi z kredytu bankowego.
Projekty inwestycyjno-eksploatacyjne realizowane, w oparciu o umowę długoterminową pomiędzy sektorem publicznym (jednostki administracji rządowej i samorządowej), a prywatnym, mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Partnerstwo obejmować może takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych czy gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk.
Sposób finansowania dużych, kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych, który wiąże się utworzeniem specjalnej spółki celowej, która na zrealizowanie inwestycji zaciąga kredyt w banku. Źródłem spłaty zaciągniętego długu jest nadwyżka finansowa generowana przez projekt, zaś podstawowym zabezpieczeniem długu są aktywa projektu.
Nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. Jest to zamiana należności na papiery wartościowe.
Jest formą finansowania, w ramach której wydzielone i grupowane są aktywa generujące stałe i przewidywalne przepływy pieniężne w celu natychmiastowej zamiany ich na środki pieniężne za pośrednictwem emisji papierów dłużnych. Wykup papierów dłużnych zabezpieczony jest tymi aktywami.

PARTNERZY STRATEGICZNI I EDYCJI

PARTONAT MEDIALNY I EDYCJI

KONTAKT

kontakt

Aleksandra Prusator

aleksandra.prusator(at)fordata.pl

Tel. (+48) 506 044 056

Chcesz widzieć jakie są postępy kampanii ? Zostaw swój e-mail

stopka3

linked